Co warto wiedzieć?

Co warto wiedzieć?

Przedszkole nr 3 swoją siedzibę ma w Stalowej Woli na osiedlu Poręby, przy ulicy Poniatowskiego 57. Zostało oddane do użytku w 1992 roku i funkcjonuje jako publiczne przedszkole. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym dużym, zadrzewionym ogrodem. Jest typowym przedszkolem obejmującym swoją działalnością dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Organem prowadzącym jest Miasto Stalowa Wola, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Budynek przedszkola to dwukondygnacyjny budynek, który spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny szkolnej. Posiada wentylację i instalację przeciwpożarową.

Obiekt został całkowicie dostosowany do potrzeb i wymagań dzieci, posiada przestronne, kolorowe sale, łazienki z nisko zawieszonymi umywalkami i małymi ubikacjami. Wszystkie mebelki, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw posiadają certyfikat bezpieczeństwa.

Wszyscy wiemy jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu, dlatego staramy się, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na dworze.
Nasz plac zabaw to ogród jest obsadzony różnymi gatunkami drzew i krzewów. Bogactwo drzew wraz z żywopłotem okalającym trawniki stanowią przepiękną kompozycję, a także bezpieczne miejsca do zabaw ruchowych dzieci .

Ogrodowe zabawki są bezpieczne i dostosowane do wieku dzieci.

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Każda grupa liczy 25 dzieci. Placówka posiada dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną – dobrze wyposażoną w pianino, materace rehabilitacyjne, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, przybory i urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw seksualnych z dziećmi.
Dbając o zdrowie i prawidłowe odżywianie dzieci kuchnia została zmodernizowana i wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, m.in. piec parowo-konwekcyjny, który umożliwia gotowanie na parze i przygotowywanie posiłków bez tłuszczu.

Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych wykorzystywanych w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Przeprowadzane remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkolnych podnoszą ich estetykę i funkcjonalność.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. W tym czasie odbywają się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne planowane przez nauczycielki, zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe - religia dla grup starszych. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.

Przedszkole posiada wojewódzki certyfikat przedszkola promującego zdrowie.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP, wiedzę z zakresu pierwszej pomocy medycznej, oraz książeczkę sanepidu z badaniami upoważniającymi do pracy z dziećmi.
Ideę pracy naszego przedszkola opieramy, zgodnie z tendencjami współczesnej pedagogiki na poglądzie, według którego podstawą wychowania i nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka i jak najlepsze ich zaspakajanie.

Uważamy, że praca oparta na partnerstwie i współpracy między nauczycielem, dzieckiem i jego rodzicami zapewni dziecku wszechstronny rozwój, pozwolą bezstresowo osiągnąć dojrzałość szkolną i przygotuje do życia w społeczeństwie.

Miły i serdeczny stosunek całego personelu do dziecka i jego rodziny zapewni mu potrzebę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Dziecko uczy się działania w środowisku społeczności dziecięcej, zdobywa nowe doświadczenia i wiadomości, które wzbogacają procesy rozwojowe. Możliwe jest to wówczas gdy dziecko akceptuje środowisko przedszkolne , dobrze się w nim czuje, jest rozumiane, akceptowane a także może liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony dorosłych.

Dążymy do tego aby nauczyciel w naszym przedszkolu był doradcą, przewodnikiem, kimś kto potrafi wyjaśnić i przybliżyć świat ale również ze zrozumieniem i życzliwością ukoić dziecięce łzy i niepowodzenia. Pomoże w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, wskaże właściwą drogę postępowania. Dążymy do tego aby w naszej placówce dzieci były bezpieczne, radosne, wszechstronnie rozwinięte, osiągały dojrzałość szkolną a rodzice współuczestniczyli w życiu przedszkola i byli zadowoleni z jego usług.


Pragniemy to osiągnąć poprzez:
 • miłą, serdeczną ,przyjazną dziecku i jego rodzinie atmosferę placówki,
 • dobre kontakty interpersonalne,
 • nie przestrzeganie praw dziecka,
 • indywidualizację metod wychowania i nauczania zgodnie z możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami dziecka,
 • systematyczną współpracę z domem rodzinnym ,psychologiem ,logopedą oraz najbliższym środowiskiem społeczno – kulturowym(m.in. szkołą, biblioteką),
 • prowadzenie różnorodnej działalności wychowawczo – edukacyjnej wszechstronnie rozwijającej zainteresowania i umiejętności dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przez sztukę,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, materialnych – współpraca z instytucjami (m.in.: Rada Rodziców, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Opieka Społeczna).

Ważne dla nas wartości to:
 • zdrowie, bezpieczeństwo i zaspakajanie potrzeb dziecka
 • wszechstronny rozwój dziecka;
 • wsparcie i pomoc rodziców, wspólne zrozumienie wzajemnych potrzeb;
 • życzliwe stosunki interpersonalne;
 • promowanie wychowania przez sztukę oraz zachowań pro-zdrowotnych;
 • dobre imię placówki.

Wyróżnia nas:
 • otwartość na potrzeby innych,
 • twórczy niepokój,
 • wysokie kwalifikacje nauczycieli,
 • kultura i życzliwość,
 • atrakcyjny teren.

W naszym przedszkolu dziecko:
 • czuje się bezpieczne, jest akceptowane, swobodnie zgłasza swoje potrzeby;
 • rozwija aktywność twórczą poprzez różne formy obcowania ze sztuką;
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
 • bezstresowo osiąga dojrzałość szkolną;
 • kształtuje zachowania pro-zdrowotne.

Rodzice:
 • współdziałają z placówką w poznawaniu potrzeb dziecka;
 • są informowani na bieżąco o postępach dzieci;
 • wykazują zainteresowanie pracą wychowawczo-dydaktyczną;
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;
 • pomagają w różnych pracach na rzecz dzieci i placówki;
 • mają do nas zaufanie i są zadowoleni z naszej pracy.

Wykorzystujemy w naszej pracy m.in. elementy metod:
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa
 • Dziecięcej matematyki – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • Pedagogiki zabawy
 • Metody Dobrego Startu

Organizujemy:
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Koncerty muzyczne w przedszkolu, teatrzyki
 • Bale karnawałowe, spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka, spotkanie wigilijne
 • Uroczystości przedszkolne
 • Konkursy dla dzieci i rodziców, Festyny Rodzinne
 • Wycieczki
 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich
 • Wystawy plastyczne prac dziecięcych