Koncepcja pracy Przedszkola Nr 3

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Nr 3 w Stalowej Woli na lata 2020 - 2024

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 , poz.2156  ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015r.  poz. 1270),
 • Ustawa z dnia 14.12. 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),
 • Statut przedszkola,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o bezpieczeństwo psychospołeczne i fizyczne dzieci. Rozpoznaje i zaspokaja ich potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości, zdolności  i talenty. Tworzy warunki do aktywnego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, kształtuje otwartość dziecka na wiedzę. Buduje środowisko społeczne dziecka, wzmacnia jego poczucie własnej wartości, poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, kształtuje postawy moralne. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka, promuje zdrowie i zachowanie przyjazne przyrodzie oraz wartość literatury. Sposób funkcjonowania placówki opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Przedszkole dąży do spełnienia na bardzo wysokim poziomie wymagań stawianych przez państwo.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Jesteśmy placówką, której zadaniem jest w pierwszym rzędzie zapewnienie warunków opieki, wychowania i wszechstronnej edukacji dzieci.
 • Pragniemy zaspokoić potrzeby wszystkich rodziców i udostępnić naszą placówkę w celach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
 • Naszym naczelnym zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Pragniemy aby nasze dzieci uczyły się poszanowania autorytetów, okazywania szacunku dla wspólnych wartości takich jak: dobro, prawda, poznanie tradycji i obyczajów.
 • Najważniejsze w naszych działaniach jest stworzenie dziecku poczucia bezpieczeństwa i spełnienie oczekiwań rodziców.
 • Nasze działania będą dążyć w kierunku optymalnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka i wspierać będą również indywidualny rozwój osobowości twórczej, wrażliwej i otwartej na potrzeby innych.
 • Dbamy o zdrowie psychiczne i naszych dzieci, wspierając równocześnie  ich rozwój emocjonalny i społeczny podczas wielu sytuacji edukacyjnych.
 • Bardzo ważnym naszym zadaniem jest przygotowanie dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez szereg działań edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych przez naszych pedagogów.

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI:

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
 
- zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
zasadę aktywności,
zasadę indywidualizacji,
zasadę organizowania życia społecznego,
- zasadę integracji.
 
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości.
Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Katalog wartości obejmuje: dobro i zło, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

Dziecko kończące przedszkole:
 
posiada: 
 • podstawową wiedzę o świecie,
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • umiejętność odróżniania dobra od zła,
 • odporność na stres,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem;
przestrzega: 
 • podstawowych wartości,
 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
dostrzega i szanuje: 
 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;
nie obawia się: 
 • wyrażać własne uczucia,
 • wygłaszać własne opinie,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • prosić o radę lub pomoc.

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA:

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje i diagnozy pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć,
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.
 
W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.
 
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
 
Przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji, zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
 
Przedszkole buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

SYSTEM WPAJANYCH WARTOŚCI:

Twórczość
– dziecko wyzwalaswoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.
 
Wytrwałość
–podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.
 
Doskonałość
–dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.
 
Szczęście
–praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasjąi zapałem.
 
Odwaga
–swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.
 
Piękno
– dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI
 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
 • i wychowania.
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM:

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
 
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 
Realizacja zadań ma następujące formy:
 
 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
 
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
 
Przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Obejmuje ona m.in.:
 
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 
Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:
 
 • uczestniczenie w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
 • badanie losów absolwentów.
 
Współpraca z innymi instytucjami:
 
 • Z organami nadrzędnymi: Urząd Miejski, Kuratorium Oświaty – udział w akcjach i przedsięwzięciach, programach.
 • Komendą Policji- pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym, pokazy dla dzieci.
 • Strażą Pożarną- zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
 • Biblioteką Miejską - zwiedzanie biblioteki, wypożyczanie książek, wspólne głośne czytanie, lekcje biblioteczne.
 • Nadleśnictwem Rozwadów – wycieczki do lasu na ścieżkę edukacji ekologicznej, spotkania z leśnikami, pogadanki o treści ekologicznej.
 • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną -konkursy plastyczne, akcje i programy prozdrowotne, edukacyjne.
 • Domem Kultury – udział w corocznych konkursach, uczestnictwo w spotkaniach teatralnych, kinowych, muzycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta, prezentowanie przez dzieci przedstawień, umiejętności tanecznych, wokalnych, zwiedzanie wystaw.
 • Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli – zwiedzanie wystaw, udział w zajęciach.
 • Rzemieślnikami, zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami – poznawanie miejsc pracy naszego środowiska.
 • Gazetami lokalnymi – prezentowanie naszych działań w prasie lokalnej, informowanie o aktualnych ciekawych imprezach i umieszczanie notatek na ich temat.
 
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:
 
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Akcja Sprzątanieświata
 •  Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka
 • Wieczór kolęd
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Święto Wiosny
 • Święto Ziemi
 • Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka na sportowo
 • Uroczyste pożegnanie przedszkola
 
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.


IDEAŁ WYCHOWAWCY:
Nauczyciel w naszym przedszkolu:

 • Jest prawy, uczciwy, sprawiedliwy, szanuje siebie i innych, jest życzliwy odpowiedzialny i twórczy.
 • Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania.
 • Jest kompetentny, wykwalifikowany, zaangażowany w pracę z dziećmi.
 • Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
  w kursach i szkoleniach.
 • Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka.
 • Wspiera dziecko w momentach trudnych i chwilach sukcesów.
 
PROMOCJA PLACÓWKI:
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • upowszechnianie działań placówki w różnych folderach,
 • informowanie rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej w życiu dziecka,
 • prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki przedszkolnej,strony internetowej,
 • prezentowanie osiągnięć  dzieci w realizowanych projektach,
 • prezentowanie zdolności i umiejętności  artystycznych oraz sportowych na występach artystycznych, konkursach plastycznych, spartakiadach sportowych,
 • udział dzieci w życiu środowiska lokalnego, odwiedzanie placówek użyteczności publicznej, dzielenie się własnymi doświadczeniami i wiedzą;
 • zabieganie o notatki w prasie,prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • dobra współpracaz organizacjami, instytucjami oraz rodzicami.

 
PRIORYTETY NA LATA 2020 - 2024
 
Opracowanie priorytetów na lata 2020-2024 poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc dokument uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola oraz obowiązujące przepisy oświatowe. Na podstawie wyników wcześniejszych ewaluacji zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:
 

 1. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I PROFILAKTYKA
 2. PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA
 3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
 4. KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE CYFROWE